ایران ضایعات

قیمت لوله پلی اتیلن درجه یک

قیمت خریداران لوله پلی اتیلن درجه یک

نوین پلاست

مرکزی - اراک

مرکزی

19,500

19,500

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

02/03/10

مشاهده

تولیدی علی پور

همدان - همدان

همدان

27,500

27,500

02/03/09

مشاهده

مالک گرانول

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

02/03/09

مشاهده

شهاب پلیمر خاتم

فارس - شیراز

فارس

24,000

24,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

25,000

25,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

24,000

24,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

24,000

24,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

23,000

23,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه کاج

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

26,000

26,000

02/03/07

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

24,000

24,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه اتحاد پلیمر

تهران - ری

تهران

27,000

27,000

02/03/03

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

27,000

27,000

02/03/03

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

20,000

20,000

02/03/02

مشاهده

بنگاه کارون

خوزستان - اهواز

خوزستان

21,000

21,000

02/02/31

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

20,000

20,000

02/02/31

مشاهده

بنگاه پلی اتیلن رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

26,000

26,000

02/02/28

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

18,000

18,000

02/02/24

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

24,000

24,000

02/02/23

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

24,000

24,000

02/02/21

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

27,000

27,000

02/02/17

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

26,000

26,000

02/02/16

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

18,000

18,000

02/02/12

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

02/02/12

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

21,000

21,000

02/02/11

مشاهده