ایران ضایعات

قیمت ضایعات پیستون

قیمت خریداران ضایعات پیستون

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

مشهد ذوب

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

67,000

67,000

01/05/24

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

69,500

69,500

01/05/24

مشاهده

بنگاه الماس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

78,200

78,200

01/05/24

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

60,000

60,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

67,000

67,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

68,000

68,000

01/05/24

مشاهده

نسیم بیگ

فارس - شیراز

فارس

65,000

65,000

01/05/24

مشاهده

ذوب آلومینیوم کوشا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

71,500

71,500

01/05/24

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

65,000

65,000

01/05/24

مشاهده

ذوب آلومینیوم شریف

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

69,000

69,000

01/05/24

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

01/05/24

مشاهده

ریخته گری سعید شمیری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

65,000

65,000

01/05/24

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

01/05/24

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

70,500

70,500

01/05/24

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

65,000

65,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

70,000

70,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

01/05/24

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/05/24

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

66,000

66,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/05/24

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

70,500

70,500

01/05/24

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

65,000

65,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/05/24

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

56,000

56,000

01/05/24

مشاهده