ایران ضایعات

قیمت ضایعات پت پرسی درجه دو

قیمت خریداران ضایعات پت پرسی درجه دو

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

14,100

14,100

01/07/09

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

13,900

13,900

01/07/08

مشاهده

کارگاه کرمی زاده

اصفهان - شهرضا

اصفهان

15,500

15,500

01/07/07

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

13,500

13,500

01/07/04

مشاهده

شرکت آوا آذر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

01/06/19

مشاهده

زیست فناور

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

12,200

12,200

01/06/05

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

01/05/24

مشاهده

گروه تجاری قرائی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/04/30

مشاهده

کارگاه ضایعات قلاسی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

12,000

12,000

00/09/30

مشاهده

پلیمر سبز زاگرس

فارس - ممسنی

فارس

10,000

10,000

00/07/27

مشاهده

تولیدی آقازاده

قم - قم

قم

8,000

8,000

00/06/15

مشاهده

گروه بازرگانی محمد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

00/01/17

مشاهده

آلشت پلاست ایوه

اصفهان - لنجان

اصفهان

9,300

9,300

99/09/01

مشاهده

بازرگانی رفیعی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

99/08/16

مشاهده

تولیدی پاپی نژاد

لرستان - خرم آباد

لرستان

8,500

8,500

99/07/12

مشاهده

پیمانکاری ققنوس

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

5,900

5,900

99/04/28

مشاهده

تولیدی شریفی

خوزستان - آبادان

خوزستان

4,800

4,800

98/04/03

مشاهده

بنگاه آرشام

لرستان - دورود

لرستان

3,000

3,000

97/09/15

مشاهده

بنگاه ایران سبز

قم - قم

قم

3,700

3,700

97/08/21

مشاهده

  • 19 مورد