ایران ضایعات

قیمت ضایعات پت پرسی درجه یک

قیمت خریداران ضایعات پت پرسی درجه یک

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

19,500

19,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

14,000

14,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

19,200

19,200

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

19,500

19,500

01/11/12

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

20,000

20,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

01/11/12

مشاهده

بازیافت پت بهشهر

مازندران - بهشهر

مازندران

18,500

18,500

01/11/11

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

18,300

18,300

01/11/10

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

17,000

17,000

01/11/09

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

18,000

18,000

01/10/30

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

18,700

18,700

01/10/30

مشاهده

زیست فناور

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

18,000

18,000

01/10/26

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

20,000

20,000

01/10/23

مشاهده

کارگاه ضایعات قلاسی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

14,000

14,000

01/10/09

مشاهده

پیمانکاری ناظم زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

18,000

18,000

01/10/05

مشاهده

کارگاه کرمی زاده

اصفهان - شهرضا

اصفهان

16,000

16,000

01/07/07

مشاهده

شرکت آوا آذر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,700

11,700

01/06/19

مشاهده

گروه تجاری قرائی

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

01/04/30

مشاهده

اطلس تجارت ساینا

تهران - شهریار

تهران

18,000

18,000

01/03/08

مشاهده

آسیاب آقابابا

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

11,000

11,000

00/11/20

مشاهده

شرکت آرکا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,700

16,700

00/10/06

مشاهده

پلیمر سبز زاگرس

فارس - ممسنی

فارس

11,000

11,000

00/07/27

مشاهده

تولیدی آقازاده

قم - قم

قم

9,500

9,500

00/06/15

مشاهده

گروه بازرگانی محمد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

00/01/17

مشاهده

آلشت پلاست ایوه

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

99/09/01

مشاهده