ایران ضایعات

قیمت ضایعات پت درجه دو

قیمت خریداران ضایعات پت درجه دو

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

11,000

11,000

01/07/09

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

10,200

10,200

01/07/09

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

11,000

11,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه آسیاب پت محمدی

البرز - نظرآباد

البرز

14,000

14,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

9,500

9,500

01/07/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

8,000

8,000

01/07/08

مشاهده

کارگاه کرمی زاده

اصفهان - شهرضا

اصفهان

15,000

15,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

6,000

6,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات جعفری

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

13,000

13,000

01/07/06

مشاهده

آرین کارتن

فارس - شیراز

فارس

9,500

9,500

01/07/06

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

10,000

10,000

01/07/05

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

11,500

11,500

01/07/04

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

8,500

8,500

01/07/02

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

7,500

7,500

01/07/02

مشاهده

کارگاه پت ماکویی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,500

12,500

01/06/30

مشاهده

ضایعات شفق

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

01/06/26

مشاهده

اسیاب سبد نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

9,000

9,000

01/06/24

مشاهده

شرکت آوا آذر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,900

9,900

01/06/19

مشاهده

بنگاه ضايعاتی برادران(اصغری)

مازندران - نکا

مازندران

8,500

8,500

01/06/15

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

7,000

7,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه حمید

خراسان رضوی - سبزوار

خراسان رضوی

9,000

9,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه نور محمدی

کرمان - رفسنجان

کرمان

6,000

6,000

01/05/25

مشاهده