ایران ضایعات

قیمت ضایعات پت درجه یک

قیمت خریداران ضایعات پت درجه یک

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

17,000

17,000

01/11/13

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

18,000

18,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

19,000

19,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

16,500

16,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

19,100

19,100

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

15,000

15,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

17,500

17,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

16,000

16,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

فارس

14,700

14,700

01/11/12

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

18,000

18,000

01/11/11

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

15,000

15,000

01/11/11

مشاهده

تولیدی حبیب اللهی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

17,000

17,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

تهران

15,000

15,000

01/11/11

مشاهده

بازیافت پت بهشهر

مازندران - بهشهر

مازندران

17,500

17,500

01/11/11

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

15,000

15,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

16,000

16,000

01/11/11

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

17,000

17,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

16,000

16,000

01/11/11

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

19,000

19,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

15,000

15,000

01/11/10

مشاهده

مرکز بازیافت فومنات

گیلان - فومن

گیلان

15,300

15,300

01/11/09

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

14,000

14,000

01/11/09

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

16,000

16,000

01/11/09

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

17,500

17,500

01/11/09

مشاهده