ایران ضایعات

قیمت ضایعات نایلون

قیمت خریداران ضایعات نایلون

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,500

9,500

01/11/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

01/11/13

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

15,500

15,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

01/11/12

مشاهده

پرس کارتن سلحشور

تهران - اسلامشهر

تهران

13,000

13,000

01/11/12

مشاهده

الماس شرق

اصفهان - کاشان

اصفهان

18,000

18,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,000

13,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

12,000

12,000

01/11/12

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

12,000

12,000

01/11/12

مشاهده

ویرا پلاست

مازندران - بابل

مازندران

12,000

12,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

01/11/12

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

14,000

14,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شکری

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

11,000

11,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

10,200

10,200

01/11/11

مشاهده

بنگاه ضایعات ولیعصر

تهران - شهریار

تهران

14,500

14,500

01/11/11

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

8,000

8,000

01/11/11

مشاهده

شرکت ماژان صنعت بازیافت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

01/11/11

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

16,000

16,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

تهران

9,100

9,100

01/11/11

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

01/11/11

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

14,000

14,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

9,000

9,000

01/11/11

مشاهده