ایران ضایعات

قیمت ضایعات سیم افشان

قیمت خریداران ضایعات سیم افشان

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

02/09/20

مشاهده

فلزات رنگی مهدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

160,000

160,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

150,000

150,000

02/09/19

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

120,000

120,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

120,000

120,000

02/09/17

مشاهده

استوک سیتی

تهران - تهران

تهران

172,000

172,000

02/09/14

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

175,000

175,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

180,000

180,000

02/09/01

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

140,000

140,000

02/08/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

140,000

140,000

02/08/07

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

140,000

140,000

02/07/18

مشاهده

بنگاه صدقی

تهران - ورامین

تهران

160,000

160,000

02/06/16

مشاهده

بنگاه فلزات آقازاده

تهران - پاکدشت

تهران

155,000

155,000

02/06/07

مشاهده

ضایعاتی دست شسته

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

150,000

150,000

02/03/28

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

02/02/29

مشاهده

بنگاه آسایش

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

02/02/17

مشاهده

بنگاه آک سایا

بوشهر - بوشهر

بوشهر

151,200

151,200

02/01/28

مشاهده

بنگاه زارعی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

02/01/21

مشاهده

بنگاه برادران داودی

تهران - تهران

تهران

145,000

145,000

01/11/09

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

137,000

137,000

01/10/30

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

195,000

195,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی فلاح

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

01/06/10

مشاهده

بورس فلزات حیدری

تهران - شهریار

تهران

115,000

115,000

00/11/18

مشاهده