ایران ضایعات

قیمت ضایعات سیم روکشدار درهم

قیمت خریداران ضایعات سیم روکشدار درهم

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

160,000

160,000

02/06/20

مشاهده

شرکت آسیاب مس بهاران

همدان - همدان

همدان

100,000

100,000

02/06/19

مشاهده

بنگاه صدقی

تهران - ورامین

تهران

75,000

75,000

02/06/16

مشاهده

بنگاه آپادانا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

140,000

140,000

02/06/16

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

150,000

150,000

02/06/07

مشاهده

بنگاه فلزات آقازاده

تهران - پاکدشت

تهران

95,000

95,000

02/06/07

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/05/31

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

88,000

88,000

02/05/23

مشاهده

بنگاه اروم ضایعات

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

60,000

60,000

02/05/20

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

زنجان

80,000

80,000

02/05/18

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

70,000

70,000

02/05/08

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

80,000

80,000

02/04/23

مشاهده

ضایعاتی دست شسته

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

125,000

125,000

02/03/28

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

02/02/29

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

150,000

150,000

02/02/26

مشاهده

بنگاه آسایش

تهران - تهران

تهران

130,000

130,000

02/02/17

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/01/26

مشاهده

بنگاه زارعی

تهران - تهران

تهران

120,000

120,000

02/01/21

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

85,000

85,000

01/11/21

مشاهده

فلزات رنگین احمدی

تهران - ری

تهران

120,000

120,000

01/11/18

مشاهده

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

01/11/16

مشاهده

بنگاه برادران داودی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

01/11/09

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

103,000

103,000

01/10/30

مشاهده

ریخته گری امین ذوب

البرز - کرج

البرز

70,000

70,000

01/08/30

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

45,000

45,000

01/06/14

مشاهده