ایران ضایعات

قیمت ضایعات سیم روکشدار درهم

قیمت خریداران ضایعات سیم روکشدار درهم

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

57,000

57,000

02/01/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/01/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

90,000

90,000

02/01/12

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

162,000

162,000

02/01/12

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

140,000

140,000

02/01/12

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

02/01/12

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

120,000

120,000

02/01/11

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

110,000

110,000

02/01/11

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/01/11

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

70,000

70,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

60,000

60,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

70,000

70,000

02/01/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

60,000

60,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

60,000

60,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

75,000

75,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/12/28

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

130,000

130,000

01/12/20

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

70,000

70,000

01/12/20

مشاهده

شرکت آسیاب مس بهاران

همدان - همدان

همدان

115,000

115,000

01/12/19

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

100,000

100,000

01/12/15

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

زنجان

90,000

90,000

01/12/14

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

115,000

115,000

01/12/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

125,000

125,000

01/12/10

مشاهده