ایران ضایعات

قیمت ضایعات سیم روکشدار درهم

قیمت خریداران ضایعات سیم روکشدار درهم

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

90,000

90,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

100,000

100,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/07/03

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

95,000

95,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

110,000

110,000

02/07/03

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

72,000

72,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

120,000

120,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

61,000

61,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

75,000

75,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

150,000

150,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

90,000

90,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

160,000

160,000

02/07/02

مشاهده

ضایعات کامپیوتر اینتل

همدان - بهار

همدان

80,000

80,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

100,000

100,000

02/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

93,000

93,000

02/07/01

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

100,000

100,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعات اسفندیاری

کرمان - جیرفت

کرمان

72,000

72,000

02/06/31

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

68,000

68,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

70,000

70,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

80,000

80,000

02/06/20

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

160,000

160,000

02/06/20

مشاهده