ایران ضایعات

قیمت ضایعات سیم روکشدار درهم

قیمت خریداران ضایعات سیم روکشدار درهم

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

155,000

155,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

100,000

100,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه آپادانا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

150,000

150,000

02/03/06

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

150,000

150,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/03/06

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

120,000

120,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

160,000

160,000

02/03/06

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

63,000

63,000

02/03/04

مشاهده

شرکت آسیاب مس بهاران

همدان - همدان

همدان

100,000

100,000

02/03/04

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

71,000

71,000

02/03/04

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

60,000

60,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

85,000

85,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

زنجان

100,000

100,000

02/03/03

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

100,000

100,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

90,000

90,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

120,000

120,000

02/03/02

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/03/02

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

125,000

125,000

02/03/02

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

68,000

68,000

02/03/01

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

92,000

92,000

02/03/01

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

100,000

100,000

02/02/31

مشاهده