ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس ذوبی

قیمت خریداران ضایعات مس ذوبی

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

205,000

205,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

195,000

195,000

01/09/06

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

219,000

219,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

217,000

217,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

205,000

205,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

212,000

212,000

01/09/06

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

207,000

207,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

200,000

200,000

01/09/06

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

193,000

193,000

01/09/05

مشاهده

فلزات رنگی ابراهیمی

تهران - ری

تهران

220,000

220,000

01/09/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

200,000

200,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

216,000

216,000

01/09/05

مشاهده

تولیدی سلطان مس

اصفهان - برخوار

اصفهان

210,500

210,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

210,000

210,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه موسی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

208,000

208,000

01/09/05

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

205,000

205,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

212,000

212,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

190,000

190,000

01/09/05

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

218,000

218,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

210,000

210,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه سپیدرود

گیلان - آستانه اشرفیه

گیلان

195,000

195,000

01/09/05

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

210,000

210,000

01/09/05

مشاهده