ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس ذوبی

قیمت خریداران ضایعات مس ذوبی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

199,000

199,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

185,000

185,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه عمران حسینی

همدان - همدان

همدان

190,000

190,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

192,000

192,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

180,000

180,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات صالحی (کاظمی)

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/07/26

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

185,000

185,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

180,000

180,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

178,300

178,300

00/07/26

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

200,000

200,000

00/07/26

مشاهده

بورس فلزات رنگی ولی زاده

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

188,000

188,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

190,000

190,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات بهمنی

تهران - ری

تهران

200,000

200,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

200,000

200,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگی ستاری

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

192,000

192,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

190,000

190,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه آراز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

185,000

185,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شعبانی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه محمد حسن زاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

185,000

185,000

00/07/26

مشاهده

قاسمی

فارس - شیراز

فارس

186,000

186,000

00/07/26

مشاهده