ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس ذوبی

قیمت خریداران ضایعات مس ذوبی

بنگاه آراز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

320,000

320,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

320,000

320,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

300,000

300,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

297,000

297,000

02/01/09

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

312,000

312,000

02/01/09

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

315,000

315,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

270,000

270,000

02/01/09

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

310,000

310,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

310,000

310,000

02/01/09

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

320,000

320,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه احمدرضا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

312,000

312,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

320,000

320,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه جواد نکوهش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

320,000

320,000

02/01/09

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

298,000

298,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

305,000

305,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

320,000

320,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

320,000

320,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

250,000

250,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

325,000

325,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

300,000

300,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

320,000

320,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

290,000

290,000

02/01/09

مشاهده

برادران بیرقدار

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

270,000

270,000

02/01/08

مشاهده