ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس ذوبی

قیمت خریداران ضایعات مس ذوبی

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

325,000

325,000

02/03/07

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

335,000

335,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/03/06

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

327,000

327,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

320,000

320,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

296,600

296,600

02/03/06

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

335,000

335,000

02/03/06

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

300,000

300,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

328,000

328,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه یادگار

قم - قم

قم

330,000

330,000

02/03/06

مشاهده

فلزات رنگین رضا صالحی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

340,000

340,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

325,000

325,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

تهران

300,000

300,000

02/03/06

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

295,000

295,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

335,000

335,000

02/03/06

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

330,000

330,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

326,000

326,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه آپادانا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

330,000

330,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

310,000

310,000

02/03/06

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

340,000

340,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

332,000

332,000

02/03/06

مشاهده

فلزات رنگی محمدی

فارس - شیراز

فارس

310,000

310,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه علیرضایی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

335,000

335,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه عطایی

تهران - تهران

تهران

335,000

335,000

02/03/06

مشاهده