ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس مخابراتی

قیمت خریداران ضایعات مس مخابراتی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

195,000

195,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات نوری

البرز - کرج

البرز

195,000

195,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

189,000

189,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

195,000

195,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

182,500

182,500

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

195,000

195,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

199,000

199,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

180,000

180,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه علی اقدامی

تهران - تهران

تهران

196,000

196,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

197,000

197,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/06/27

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

190,000

190,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

194,000

194,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات صالحی (کاظمی)

تهران - تهران

تهران

197,000

197,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

190,000

190,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مرادی

تهران - تهران

تهران

197,000

197,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

تهران

209,000

209,000

00/06/27

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

185,000

185,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

197,000

197,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

185,000

185,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات حبیبی

تهران - تهران

تهران

197,000

197,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

198,000

198,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

170,000

170,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه بهزادی

تهران - ری

تهران

198,000

198,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

تهران

198,000

198,000

00/06/26

مشاهده