ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس مخابراتی

قیمت خریداران ضایعات مس مخابراتی

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

345,000

345,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

335,000

335,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/07/03

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

330,000

330,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

340,000

340,000

02/07/03

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

315,000

315,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

345,000

345,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

343,000

343,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

348,000

348,000

02/07/02

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

345,000

345,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

345,000

345,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

324,000

324,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

330,000

330,000

02/07/02

مشاهده

رنگین بار بهنیایی

همدان - همدان

همدان

330,000

330,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

309,000

309,000

02/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات المهدی

تهران - تهران

تهران

330,000

330,000

02/07/01

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

338,000

338,000

02/07/01

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

345,000

345,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

325,000

325,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

323,000

323,000

02/06/31

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

320,000

320,000

02/06/31

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

320,000

320,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

306,000

306,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

320,000

320,000

02/06/30

مشاهده