ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس کابلی سیاه

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی سیاه

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/09/20

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

345,000

345,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

355,000

355,000

02/09/20

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

344,000

344,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

330,000

330,000

02/09/20

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

342,000

342,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات فارابی

تهران - تهران

تهران

352,000

352,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه آپادانا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

325,000

325,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه بابائی

تهران - تهران

تهران

354,000

354,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

340,000

340,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مس حیرتی

تهران - ری

تهران

357,000

357,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مس ستاری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

347,000

347,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

350,000

350,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

340,000

340,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

352,000

352,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

360,000

360,000

02/09/20

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

340,000

340,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

352,000

352,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

330,000

330,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

355,000

355,000

02/09/20

مشاهده

فلزات رنگی مهدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

345,000

345,000

02/09/19

مشاهده

فلزات متین

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

340,000

340,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

332,000

332,000

02/09/19

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

345,000

345,000

02/09/19

مشاهده