ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس کابلی سیاه

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی سیاه

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

348,000

348,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

366,000

366,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

330,000

330,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

317,000

317,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

320,000

320,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

350,000

350,000

02/03/16

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

350,000

350,000

02/03/16

مشاهده

برادران بیرقدار

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

320,000

320,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

360,000

360,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

330,000

330,000

02/03/15

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

355,000

355,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

330,000

330,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

340,000

340,000

02/03/14

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

340,000

340,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

340,000

340,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

343,000

343,000

02/03/14

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

350,000

350,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

365,000

365,000

02/03/13

مشاهده

تولیدی حبیب اللهی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

360,000

360,000

02/03/13

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

365,000

365,000

02/03/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

365,000

365,000

02/03/12

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

350,000

350,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

330,000

330,000

02/03/12

مشاهده

فلزات رنگی آپادانا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

350,000

350,000

02/03/12

مشاهده