ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس کابلی سیاه

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی سیاه

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

220,000

220,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه عمران حسینی

همدان - همدان

همدان

214,000

214,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

217,000

217,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات صالحی (کاظمی)

تهران - تهران

تهران

217,000

217,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

193,500

193,500

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

205,000

205,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات بهمنی

تهران - ری

تهران

218,000

218,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

220,000

220,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

212,000

212,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

205,000

205,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

217,000

217,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شعبانی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

00/07/26

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

215,000

215,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

217,000

217,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه سامیار

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه پرسپولیس(قوی پنجه)

قزوین - قزوین

قزوین

205,000

205,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه عبدلی

تهران - تهران

تهران

219,000

219,000

00/07/26

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگی فیضی

تهران - تهران

تهران

208,000

208,000

00/07/26

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

195,000

195,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگین عماد

تهران - تهران

تهران

214,000

214,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آریانا

تهران - پاکدشت

تهران

214,000

214,000

00/07/26

مشاهده