ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس کابلی سیاه

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی سیاه

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

221,800

221,800

01/04/15

مشاهده

بنگاه برادران

اصفهان - اصفهان

اصفهان

236,000

236,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه هفتون

اصفهان - اصفهان

اصفهان

236,000

236,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

226,000

226,000

01/04/15

مشاهده

برادران حرمتکیش

قم - قم

قم

205,000

205,000

01/04/15

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

227,000

227,000

01/04/15

مشاهده

مس آلیاژ کاظمی

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

227,000

227,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

230,000

230,000

01/04/15

مشاهده

برادران حسن جانزاده

مازندران - بابل

مازندران

205,000

205,000

01/04/15

مشاهده

احسان عارفی نیا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

231,000

231,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

234,000

234,000

01/04/15

مشاهده

تولیدی حبیب اللهی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

220,000

220,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

217,000

217,000

01/04/15

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

228,000

228,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

229,000

229,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

210,000

210,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

227,000

227,000

01/04/15

مشاهده

پیمانکاری آذر دمیر

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

232,000

232,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

01/04/15

مشاهده

پارس مس (ریاضتی)

تهران - تهران

تهران

229,000

229,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

تهران

235,000

235,000

01/04/14

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

220,000

220,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

234,000

234,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

226,000

226,000

01/04/14

مشاهده