ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس کابلی سیاه

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی سیاه

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

372,000

372,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

365,000

365,000

01/11/13

مشاهده

آنلاین ضایعات

تهران - تهران

تهران

377,000

377,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اٌروم آلیاژ

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

330,000

330,000

01/11/12

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

377,000

377,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه احمد جلالی

قزوین - قزوین

قزوین

355,000

355,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه هفتون

اصفهان - اصفهان

اصفهان

342,000

342,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

370,000

370,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

360,000

360,000

01/11/12

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

360,000

360,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

350,000

350,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

360,000

360,000

01/11/12

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

375,000

375,000

01/11/12

مشاهده

فلزات متین

تهران - تهران

تهران

378,000

378,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

270,000

270,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

377,000

377,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

340,000

340,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

328,000

328,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

375,000

375,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

345,000

345,000

01/11/12

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

370,000

370,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

372,000

372,000

01/11/12

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

315,000

315,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

350,000

350,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

333,000

333,000

01/11/12

مشاهده