ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس کابلی سیاه

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی سیاه

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

365,000

365,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه مسال کشاورز

قزوین - آبیک

قزوین

360,000

360,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

363,000

363,000

01/11/19

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

340,000

340,000

01/11/19

مشاهده

فلزات رنگی معافی

تهران - شهریار

تهران

340,000

340,000

01/11/19

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

323,000

323,000

01/11/19

مشاهده

فلزات رنگی محمدی

فارس - شیراز

فارس

337,000

337,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

360,000

360,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

359,000

359,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

355,000

355,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

312,000

312,000

01/11/19

مشاهده

تولیدی حبیب اللهی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

320,000

320,000

01/11/19

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

365,000

365,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

330,000

330,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

365,000

365,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

349,000

349,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

313,000

313,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

352,000

352,000

01/11/19

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

345,000

345,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

352,000

352,000

01/11/19

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

370,000

370,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

360,000

360,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

370,000

370,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

349,000

349,000

01/11/19

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

350,000

350,000

01/11/19

مشاهده