ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس کابلی قرمز

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

350,000

350,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

330,000

330,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

345,000

345,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی علی گل

تهران - تهران

تهران

363,000

363,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

330,000

330,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

365,000

365,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

340,000

340,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

345,000

345,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

360,000

360,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

360,000

360,000

02/03/09

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

365,000

365,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه علیرضایی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

355,000

355,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

350,000

350,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

365,000

365,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

330,000

330,000

02/03/09

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

350,000

350,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

360,000

360,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

350,000

350,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

360,000

360,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه زمانی فرد

کرمان - کرمان

کرمان

310,000

310,000

02/03/08

مشاهده

فلزات رنگی امینی

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

345,000

345,000

02/03/08

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

360,000

360,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه عطایی

تهران - تهران

تهران

360,000

360,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

335,000

335,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

320,000

320,000

02/03/08

مشاهده