ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس کابلی قرمز

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

بنگاه فلزات رنگی صداقت

همدان - همدان

همدان

202,000

202,000

00/05/17

مشاهده

بنگاه بشیری

تهران - تهران

تهران

195,000

195,000

00/05/11

مشاهده

بنگاه كريمی

تهران - ری

تهران

202,000

202,000

00/04/26

مشاهده

بنگاه کامرانی

تهران - تهران

تهران

203,000

203,000

00/04/15

مشاهده

بنگاه قهرمانی و جعفری

فارس - شیراز

فارس

193,000

193,000

00/03/13

مشاهده

بنگاه فلزات برادران محمدی

هرمزگان - بندرعباس

هرمزگان

160,000

160,000

00/03/08

مشاهده

بنگاه دی جی گداز

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/02/18

مشاهده

بنگاه جوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

174,000

174,000

00/02/05

مشاهده

بنگاه ضایعات محمودی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

170,000

170,000

00/01/29

مشاهده

بنگاه امین نجفی

البرز - فردیس

البرز

180,000

180,000

00/01/21

مشاهده

شرکت ذوب شاهوار

سمنان - شاهرود

سمنان

130,000

130,000

00/01/19

مشاهده

بنگاه مطیعی

خوزستان - اهواز

خوزستان

165,000

165,000

00/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات صداقت

تهران - ری

تهران

175,000

175,000

00/01/03

مشاهده

بنگاه زاهدیان

مازندران - آمل

مازندران

185,000

185,000

99/12/27

مشاهده

دیپلمات زارعی

تهران - تهران

تهران

195,000

195,000

99/12/16

مشاهده

بنگاه فتحی

قم - قم

قم

196,000

196,000

99/12/12

مشاهده

بنگاه صاحب الزمان

تهران - تهران

تهران

175,000

175,000

99/11/27

مشاهده

بنگاه فلزات یوسفی

البرز - ساوجبلاغ

البرز

155,000

155,000

99/11/14

مشاهده

صنایع مس نظریان

زنجان - زنجان

زنجان

177,500

177,500

99/10/22

مشاهده

بنگاه فلزات رنگین المهدي

تهران - ری

تهران

180,000

180,000

99/10/19

مشاهده

بورس فلزات سالمی

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

176,000

176,000

99/10/17

مشاهده

بنگاه نرگسی

همدان - همدان

همدان

175,000

175,000

99/10/01

مشاهده

بنگاه ضایعات خرم

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

99/09/30

مشاهده

بنگاه حسن خانی

تهران - ری

تهران

167,000

167,000

99/09/29

مشاهده

توسعه فناوری سرکش

کرمانشاه - اسلام آباد غرب

کرمانشاه

135,000

135,000

99/08/10

مشاهده