ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس کابلی قرمز

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

208,000

208,000

01/09/18

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

255,000

255,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

255,000

255,000

01/09/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

230,000

230,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

تهران

245,000

245,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

241,000

241,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

256,000

256,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

240,000

240,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

230,000

230,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه رفاه

تهران - تهران

تهران

256,000

256,000

01/09/17

مشاهده

تولیدی مس کروندی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

230,000

230,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

255,000

255,000

01/09/17

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

257,000

257,000

01/09/17

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

259,000

259,000

01/09/17

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

257,000

257,000

01/09/17

مشاهده

تولیدی سلطان مس

اصفهان - برخوار

اصفهان

240,000

240,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

تهران

253,000

253,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

تهران

255,000

255,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه المپیک

قم - قم

قم

230,000

230,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اتحاد

قزوین - قزوین

قزوین

245,000

245,000

01/09/17

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

220,000

220,000

01/09/17

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

240,000

240,000

01/09/17

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

235,000

235,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

220,000

220,000

01/09/17

مشاهده