ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس کابلی قرمز

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

356,000

356,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اتحاد

قزوین - قزوین

قزوین

342,000

342,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

354,000

354,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

356,000

356,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

348,000

348,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات زاگرس

خوزستان - اهواز

خوزستان

342,000

342,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

340,000

340,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی رضا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

338,000

338,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

350,000

350,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

337,000

337,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

زنجان

337,000

337,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

340,000

340,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه مس ستاری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

350,000

350,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه بابائی

تهران - تهران

تهران

354,000

354,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه مس حیرتی

تهران - ری

تهران

360,000

360,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

320,000

320,000

02/09/11

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

358,000

358,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه علیرضایی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

330,000

330,000

02/09/11

مشاهده

تولیدی مقاطع مسی

تهران - تهران

تهران

356,000

356,000

02/09/11

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

354,000

354,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

335,000

335,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

352,000

352,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

350,000

350,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

328,000

328,000

02/09/11

مشاهده