ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس کابلی قرمز

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

220,000

220,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه عمران حسینی

همدان - همدان

همدان

215,000

215,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

210,000

210,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

219,000

219,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات صالحی (کاظمی)

تهران - تهران

تهران

217,000

217,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

194,500

194,500

00/07/26

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

215,000

215,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

205,000

205,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

220,500

220,500

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات بهمنی

تهران - ری

تهران

220,000

220,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

220,000

220,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگی ستاری

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

205,000

205,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

219,000

219,000

00/07/26

مشاهده

قاسمی

فارس - شیراز

فارس

205,000

205,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

208,000

208,000

00/07/26

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

215,000

215,000

00/07/26

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

214,000

214,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

220,000

220,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه سامیار

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه پرسپولیس(قوی پنجه)

قزوین - قزوین

قزوین

205,000

205,000

00/07/26

مشاهده