ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس کابلی قرمز

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

350,000

350,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

345,000

345,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه محمد خاکپور

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

330,000

330,000

02/01/05

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

340,000

340,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات المهدی

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه نعیمی

البرز - کرج

البرز

240,000

240,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

286,000

286,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

338,000

338,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

345,000

345,000

02/01/05

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

350,000

350,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

290,000

290,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

340,000

340,000

02/01/05

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

310,000

310,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

360,000

360,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

330,000

330,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

320,000

320,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

320,000

320,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

345,000

345,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

350,000

350,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

300,000

300,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

335,000

335,000

02/01/05

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

320,000

320,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

310,000

310,000

02/01/04

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

310,000

310,000

02/01/04

مشاهده