ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس کابلی قرمز

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه یزدان پناه

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

228,000

228,000

01/04/10

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

235,000

235,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

231,000

231,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

235,000

235,000

01/04/10

مشاهده

فلزات رنگی ستاری

تهران - تهران

تهران

238,000

238,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه طاووسی

تهران - ورامین

تهران

235,000

235,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه اٌروم آلیاژ

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

215,000

215,000

01/04/10

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

228,000

228,000

01/04/10

مشاهده

فلزات رنگی ماهان

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

230,000

230,000

01/04/09

مشاهده

مس آلیاژ کاظمی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

236,000

236,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

225,000

225,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

235,000

235,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

230,000

230,000

01/04/09

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

238,000

238,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

238,000

238,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

230,000

230,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

238,000

238,000

01/04/09

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

239,000

239,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

238,000

238,000

01/04/09

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

237,000

237,000

01/04/09

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

239,000

239,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

223,000

223,000

01/04/09

مشاهده