ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس کابلی قرمز

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

مس برتر

تهران - تهران

تهران

234,000

234,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه برادران

اصفهان - اصفهان

اصفهان

230,000

230,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه هفتون

اصفهان - اصفهان

اصفهان

230,000

230,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه الماس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

247,200

247,200

01/05/24

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

190,000

190,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

230,500

230,500

01/05/24

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

232,000

232,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

235,000

235,000

01/05/24

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

230,000

230,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

198,000

198,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

210,000

210,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

01/05/24

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

234,000

234,000

01/05/24

مشاهده

آنلاین ضایعات

تهران - تهران

تهران

232,000

232,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

220,000

220,000

01/05/24

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

230,000

230,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

230,000

230,000

01/05/24

مشاهده

مشهد ذوب

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

246,000

246,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

232,000

232,000

01/05/24

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

227,000

227,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

01/05/24

مشاهده

پارس مس (ریاضتی)

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه حبیبی

تهران - ورامین

تهران

230,000

230,000

01/05/24

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

236,000

236,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

232,000

232,000

01/05/24

مشاهده