ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس آرمیچری

قیمت خریداران ضایعات مس آرمیچری

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

330,000

330,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه مسال کشاورز

قزوین - آبیک

قزوین

330,000

330,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/03/10

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

332,000

332,000

02/03/10

مشاهده

فلزات رنگین امیر شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

335,000

335,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه آراد

قم - قم

قم

315,000

315,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

335,000

335,000

02/03/10

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

345,000

345,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

335,000

335,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

335,000

335,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

320,000

320,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

320,000

320,000

02/03/10

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

330,000

330,000

02/03/10

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

300,000

300,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

310,000

310,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

325,000

325,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

321,000

321,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه سعادتی

کرمان - سیرجان

کرمان

320,000

320,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی علی گل

تهران - تهران

تهران

343,000

343,000

02/03/09

مشاهده

فلزات امین

تهران - تهران

تهران

346,000

346,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/03/09

مشاهده

فلزات رنگی محمدی

فارس - شیراز

فارس

310,000

310,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

330,000

330,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

345,000

345,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

310,000

310,000

02/03/09

مشاهده