ایران ضایعات

قیمت ضایعات مفرغ (برنز)

قیمت خریداران ضایعات مفرغ (برنز)

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

203,000

203,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

228,000

228,000

02/09/20

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

205,000

205,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

226,000

226,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

218,000

218,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه فلزات 133

تهران - تهران

تهران

227,000

227,000

02/09/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

225,000

225,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

220,000

220,000

02/09/18

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/09/18

مشاهده

رنگین بار بهنیایی

همدان - همدان

همدان

220,000

220,000

02/09/18

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

205,000

205,000

02/09/17

مشاهده

استوک سیتی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

02/09/14

مشاهده

ذوب برنز امید اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

300,000

300,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگین آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

250,000

250,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه نعمتی افروخته

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/09/14

مشاهده

فلزات رنگی رباطی

همدان - ملایر

همدان

205,000

205,000

02/09/13

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

228,000

228,000

02/09/13

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

231,000

231,000

02/09/12

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

210,000

210,000

02/09/12

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

195,000

195,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

228,000

228,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اکبری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

217,000

217,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه محمد خاکپور

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

214,000

214,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

215,000

215,000

02/09/08

مشاهده