ایران ضایعات

قیمت ضایعات لوله سفید

قیمت خریداران ضایعات لوله سفید

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

36,000

36,000

02/03/06

مشاهده

نوین ایده پلیمر

تهران - ری

تهران

40,000

40,000

02/03/06

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

26,000

26,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

30,000

30,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه شکری

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

28,000

28,000

02/03/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

25,000

25,000

02/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

40,000

40,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی احسان

اصفهان - شهرضا

اصفهان

33,000

33,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه اتحاد پلیمر

تهران - ری

تهران

40,000

40,000

02/03/03

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

40,000

40,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

24,000

24,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

23,000

23,000

02/03/03

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

30,000

30,000

02/03/02

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

29,000

29,000

02/02/31

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

40,000

40,000

02/02/30

مشاهده

بنگاه کاج

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

38,000

38,000

02/02/30

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

27,000

27,000

02/02/29

مشاهده

بنگاه پلی اتیلن رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

35,000

35,000

02/02/28

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

35,000

35,000

02/02/23

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

25,000

25,000

02/02/23

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

43,000

43,000

02/02/21

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

20,000

20,000

02/02/20

مشاهده

فلزات ولیعصر

مرکزی - اراک

مرکزی

28,000

28,000

02/02/19

مشاهده