ایران ضایعات

قیمت ضایعات لوله مسی

قیمت خریداران ضایعات لوله مسی

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

328,000

328,000

02/03/06

مشاهده

فلزات رنگین رضا صالحی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

340,000

340,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

330,000

330,000

02/03/06

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

330,000

330,000

02/03/06

مشاهده

فلزات رنگی محمدی

فارس - شیراز

فارس

310,000

310,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

327,000

327,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

330,000

330,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه مسلمی

کهکیلویه و بویر احمد - کهگیلویه

کهکیلویه و بویر احمد

300,000

300,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

335,000

335,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

320,000

320,000

02/03/06

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

337,000

337,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

340,000

340,000

02/03/06

مشاهده

فلزات رنگی آپادانا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

335,000

335,000

02/03/05

مشاهده

برادران اکرادلو

قزوین - آبیک

قزوین

305,000

305,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

311,000

311,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

320,000

320,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/03/03

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

330,000

330,000

02/03/03

مشاهده

صنایع مس رضایی

زنجان - زنجان

زنجان

320,000

320,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

330,000

330,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه فلزات الماسی

البرز - کرج

البرز

320,000

320,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه توسعه رضایی

بوشهر - بوشهر

بوشهر

305,000

305,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی مستاجران

اصفهان - اصفهان

اصفهان

340,000

340,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

320,000

320,000

02/03/02

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

330,000

330,000

02/03/01

مشاهده