ایران ضایعات

قیمت ضایعات لاک زنده بازیافت

قیمت خریداران ضایعات لاک زنده بازیافت

مرکز ضایعات جمالی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

7,000

7,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

8,000

8,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

9,000

9,000

02/03/09

مشاهده

تولیدی دهستانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,500

5,500

02/03/09

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

8,000

8,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

8,500

8,500

02/03/08

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,500

7,500

02/03/08

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

7,200

7,200

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

6,700

6,700

02/03/08

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

6,500

6,500

02/03/07

مشاهده

بنگاه سپیدرود

گیلان - آستانه اشرفیه

گیلان

7,500

7,500

02/03/07

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

02/03/07

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

7,500

7,500

02/03/07

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,000

5,000

02/03/07

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

7,000

7,000

02/03/05

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

6,500

6,500

02/03/04

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

6,000

6,000

02/03/04

مشاهده

برداران رحیمی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,500

8,500

02/03/03

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

02/03/03

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

9,000

9,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعات جعفری

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

11,000

11,000

02/03/03

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

7,000

7,000

02/03/02

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

02/03/01

مشاهده