ایران ضایعات

قیمت پرسی کارتن

قیمت خریداران پرسی کارتن

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

6,200

6,200

02/03/06

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

02/03/06

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

6,000

6,000

02/03/06

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

5,000

5,000

02/03/06

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

02/03/06

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

6,100

6,100

02/03/06

مشاهده

نو پردازان کاغذ دژستان

فارس - شیراز

فارس

4,000

4,000

02/03/05

مشاهده

پارس شیده

تهران - ورامین

تهران

5,950

5,950

02/03/04

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

5,900

5,900

02/03/04

مشاهده

پارس مقوا شهرکرد

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

5,200

5,200

02/03/02

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

02/03/01

مشاهده

پرس کارتن المهدی

تهران - بهارستان

تهران

5,500

5,500

02/02/30

مشاهده

بنگاه بابل

مازندران - بابل

مازندران

5,400

5,400

02/02/30

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,200

6,200

02/02/29

مشاهده

انبار امید

البرز - کرج

البرز

6,000

6,000

02/02/29

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

5,200

5,200

02/02/29

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

5,300

5,300

02/02/29

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

6,000

6,000

02/02/27

مشاهده

دیبا مهر مقوا

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

5,800

5,800

02/02/27

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

6,100

6,100

02/02/27

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

5,100

5,100

02/02/24

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

5,000

5,000

02/02/15

مشاهده

برادران حسن جانزاده

مازندران - بابل

مازندران

5,500

5,500

02/02/11

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

5,300

5,300

02/02/10

مشاهده

پرس کارتن امید

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,300

6,300

02/02/03

مشاهده