ایران ضایعات

ضایعات کارت صدا / مودم

ضایعات کارت صدا / مودم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه دیبا

تهران - اسلامشهر

تهران

130,000

130,000

00/03/21

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

145,000

145,000

00/03/19

مشاهده

بنگاه حسین عباسی

اصفهان - مبارکه

اصفهان

125,000

125,000

00/02/25

مشاهده

بنگاه شهرزاد

تهران - تهران

تهران

110,000

110,000

00/02/19

مشاهده

بنگاه محمدپور اصل

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

145,000

145,000

00/01/10

مشاهده

بنگاه رامین

همدان - همدان

همدان

150,000

150,000

99/12/11

مشاهده

بنگاه آرشا

تهران - رباط کریم

تهران

135,000

135,000

99/11/20

مشاهده

بنگاه محمد باقری

تهران - شهریار

تهران

90,000

90,000

99/10/19

مشاهده

بنگاه زرنشان

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

99/10/08

مشاهده

بنگاه پارس مهدی

تهران - ری

تهران

160,000

160,000

99/09/27

مشاهده

بنگاه سرور

کردستان - دیواندره

کردستان

60,000

60,000

99/05/14

مشاهده

بازیافت الکترونیک رجبی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

87,000

87,000

99/04/20

مشاهده

الکترو بازیافت نوید

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

99/03/05

مشاهده

شرکت بازیافت کوثر نقش جهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

55,000

55,000

98/12/17

مشاهده

ضایعات الکترونیک جهان

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

98/09/17

مشاهده

بنگاه سوین

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

30,000

30,000

98/06/13

مشاهده

ضایعات الکترونیک مهران

اصفهان - اصفهان

اصفهان

50,000

50,000

98/06/12

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

40,000

40,000

98/05/06

مشاهده