ایران ضایعات

قیمت ضایعات فولاد منگنز

قیمت خریداران ضایعات فولاد منگنز

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

24,000

24,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

29,000

29,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

22,000

22,000

02/09/07

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

17,000

17,000

02/08/18

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

24,000

24,000

02/08/11

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

18,000

18,000

02/08/10

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

25,000

25,000

02/08/06

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

02/07/17

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

27,000

27,000

02/05/16

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

19,000

19,000

02/04/08

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/12/12

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

14,998

14,998

01/03/22

مشاهده

بنگاه استیل حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

15,000

15,000

00/09/29

مشاهده

  • 15 مورد