ایران ضایعات

قیمت گوشی موبایل در هم

قیمت خریداران گوشی موبایل در هم

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

300,000

300,000

01/12/02

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

200,000

200,000

01/11/30

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

400,000

400,000

01/11/05

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

120,000

120,000

01/10/19

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

230,000

230,000

01/09/21

مشاهده

ضایعات الکترونیک آسیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

190,000

190,000

01/05/18

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

01/03/29

مشاهده

بنگاه رامین

همدان - همدان

همدان

150,000

150,000

00/12/28

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

100,000

100,000

00/11/11

مشاهده

بنگاه پارس مهدی

تهران - ری

تهران

200,000

200,000

00/10/13

مشاهده

بنگاه اهوازی جزایری

خوزستان - اهواز

خوزستان

100,000

100,000

00/03/30

مشاهده

بنگاه شهرزاد

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

00/02/19

مشاهده

بنگاه آرشا

تهران - رباط کریم

تهران

100,000

100,000

99/11/20

مشاهده

بنگاه محمد باقری

تهران - شهریار

تهران

200,000

200,000

99/10/19

مشاهده