ایران ضایعات

قیمت گوشی موبایل در هم

قیمت خریداران گوشی موبایل در هم

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

200,000

200,000

01/11/15

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

200,000

200,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

250,000

250,000

01/11/14

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

250,000

250,000

01/11/14

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

250,000

250,000

01/11/14

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

175,000

175,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

260,000

260,000

01/11/13

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

100,000

100,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

250,000

250,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

200,000

200,000

01/11/11

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

300,000

300,000

01/11/10

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

320,000

320,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

330,000

330,000

01/11/08

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

200,000

200,000

01/11/07

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

210,000

210,000

01/11/06

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

280,000

280,000

01/11/06

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

400,000

400,000

01/11/05

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

200,000

200,000

01/11/01

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

190,000

190,000

01/10/28

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

200,000

200,000

01/10/25

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

230,000

230,000

01/10/22

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

120,000

120,000

01/10/19

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

01/10/16

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

190,000

190,000

01/10/13

مشاهده