ایران ضایعات

قیمت ضایعات فیلم رادیولوژی

قیمت خریداران ضایعات فیلم رادیولوژی

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

100,000

100,000

02/09/18

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

100,000

100,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

110,000

110,000

02/09/18

مشاهده

رنگین بار بهنیایی

همدان - همدان

همدان

100,000

100,000

02/09/18

مشاهده

ذوب فلزات رنگی یزدانی

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

66,000

66,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

110,000

110,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

107,000

107,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

60,000

60,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

105,000

105,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

100,000

100,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه فلزات کاظمی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

90,000

90,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

105,000

105,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

110,000

110,000

02/09/15

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

111,000

111,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/09/13

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

110,000

110,000

02/09/13

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

100,000

100,000

02/09/13

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

85,000

85,000

02/09/13

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

80,000

80,000

02/09/12

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

105,000

105,000

02/09/12

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

50,000

50,000

02/09/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

90,000

90,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه آمر

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه الکترونیک قربانی

تهران - رباط کریم

تهران

110,000

110,000

02/09/05

مشاهده