ایران ضایعات

قیمت ضایعات فیلم رادیولوژی

قیمت خریداران ضایعات فیلم رادیولوژی

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

60,000

60,000

02/01/12

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

115,000

115,000

02/01/12

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/01/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

70,000

70,000

02/01/12

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/01/11

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

40,000

40,000

02/01/10

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

70,000

70,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

90,000

90,000

02/01/09

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

85,000

85,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

60,000

60,000

02/01/06

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

50,000

50,000

02/01/04

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

74,400

74,400

02/01/03

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

70,000

70,000

02/01/01

مشاهده

بنگاه آمر

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

60,000

60,000

01/12/27

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

44,000

44,000

01/12/25

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

01/12/25

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

90,000

90,000

01/12/23

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

80,000

80,000

01/12/22

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

70,000

70,000

01/12/21

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

85,000

85,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

29,000

29,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

100,000

100,000

01/12/13

مشاهده