ایران ضایعات

قیمت ضایعات فله ورق روغنی

قیمت خریداران ضایعات فله ورق روغنی

بنگاه آهن آلات محمدی

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

14,500

14,500

02/07/01

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

02/06/30

مشاهده

فلزات رنگی سلمانی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

14,900

14,900

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

15,600

15,600

02/06/30

مشاهده

ضایعات آهن قاسم باقریان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,700

14,700

02/06/30

مشاهده

طوس فلز رمضانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,900

15,900

02/06/30

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

16,700

16,700

02/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

16,600

16,600

02/06/27

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

02/06/27

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

15,000

15,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,300

15,300

02/06/26

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

16,400

16,400

02/06/26

مشاهده

بورس آهن آلات کرمی

زنجان - زنجان

زنجان

15,000

15,000

02/06/22

مشاهده

بنگاه برکت

تهران - شهریار

تهران

16,000

16,000

02/06/22

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

15,200

15,200

02/06/21

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,500

14,500

02/06/20

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

تهران

15,500

15,500

02/06/19

مشاهده

بنگاه حاج نوروزی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

13,800

13,800

02/06/17

مشاهده

بنگاه توسلی

تهران - شهریار

تهران

15,000

15,000

02/06/14

مشاهده

انبار رئوف

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

02/06/13

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/06/07

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

14,500

14,500

02/05/30

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

02/05/24

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

14,200

14,200

02/05/24

مشاهده