ایران ضایعات

قیمت ضایعات فله روغنی

قیمت خریداران ضایعات فله روغنی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

9,600

9,600

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات نوری

البرز - کرج

البرز

8,800

8,800

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

8,800

8,800

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

9,200

9,200

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

9,500

9,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه شکری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

آهن 95

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

10,300

10,300

00/06/27

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

9,600

9,600

00/06/27

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,700

10,700

00/06/27

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

00/06/27

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

9,200

9,200

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات غلامی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

00/06/27

مشاهده

شرکت توسعه فولاد آهنگران گیتی

اصفهان - کاشان

اصفهان

9,500

9,500

00/06/27

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

9,300

9,300

00/06/27

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه توسلی

تهران - شهریار

تهران

10,200

10,200

00/06/27

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

9,300

9,300

00/06/27

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

9,600

9,600

00/06/25

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

9,000

9,000

00/06/25

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

00/06/25

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

9,500

9,500

00/06/25

مشاهده

بنگاه بهکندی

قم - قم

قم

10,500

10,500

00/06/25

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

9,200

9,200

00/06/25

مشاهده