ایران ضایعات

قیمت ضایعات فله ورق روغنی

قیمت خریداران ضایعات فله ورق روغنی

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,100

14,100

01/11/12

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

14,500

14,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,200

13,200

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

14,000

14,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,500

13,500

01/11/12

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

14,200

14,200

01/11/12

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

14,500

14,500

01/11/12

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

14,050

14,050

01/11/12

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

13,600

13,600

01/11/12

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/11/12

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

14,800

14,800

01/11/12

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,800

13,800

01/11/12

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

14,700

14,700

01/11/11

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,200

14,200

01/11/11

مشاهده

انبار رئوف

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,000

13,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

14,400

14,400

01/11/11

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

13,500

13,500

01/11/11

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,200

14,200

01/11/11

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

13,600

13,600

01/11/11

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,000

13,000

01/11/10

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

14,200

14,200

01/11/10

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,000

13,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه آهن آلات محمدی

البرز - کرج

البرز

13,800

13,800

01/11/10

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

01/11/10

مشاهده