ایران ضایعات

قیمت ضایعات فله ورق روغنی

قیمت خریداران ضایعات فله ورق روغنی

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

16,100

16,100

02/09/18

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

15,800

15,800

02/09/18

مشاهده

انبار البرز

تهران - قدس

تهران

15,000

15,000

02/09/18

مشاهده

انبار سِگال

تهران - تهران

تهران

15,100

15,100

02/09/18

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

16,100

16,100

02/09/18

مشاهده

بنگاه عیوضخانی

قزوین - تاکستان

قزوین

15,300

15,300

02/09/18

مشاهده

کیان صنعت ذوب

تهران - شهریار

تهران

16,200

16,200

02/09/18

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

15,400

15,400

02/09/18

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات معمری

تهران - تهران

تهران

16,400

16,400

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/09/18

مشاهده

آذر کیوان آریا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,050

15,050

02/09/18

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,500

16,500

02/09/18

مشاهده

بنگاه اهن الات صالحی

تهران - ورامین

تهران

15,700

15,700

02/09/18

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

15,500

15,500

02/09/18

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

15,600

15,600

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

15,800

15,800

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

02/09/17

مشاهده

ضایعات آهن قاسم باقریان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,400

14,400

02/09/17

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

15,800

15,800

02/09/16

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه محسن کرمی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

15,300

15,300

02/09/16

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

14,500

14,500

02/09/15

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه فلزات بهمنی

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/09/15

مشاهده