ایران ضایعات

قیمت ضایعات فله ورق روغنی

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات فله ورق روغنی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

12,300

12,300

01/04/15

مشاهده

برادران حرمتکیش

قم - قم

قم

11,500

11,500

01/04/15

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

11,000

11,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

11,000

11,000

01/04/15

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

12,050

12,050

01/04/15

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

12,200

12,200

01/04/15

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

12,600

12,600

01/04/15

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/04/15

مشاهده

بازرگانی کیمیا پولاد

تهران - تهران

تهران

12,700

12,700

01/04/14

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,000

12,000

01/04/14

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

10,800

10,800

01/04/14

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

01/04/14

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

12,700

12,700

01/04/14

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

12,000

12,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

11,750

11,750

01/04/13

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

12,300

12,300

01/04/13

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

11,500

11,500

01/04/13

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

12,900

12,900

01/04/13

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

11,450

11,450

01/04/13

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه ضایعات بیرمی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

9,700

9,700

01/04/12

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,500

12,500

01/04/12

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

12,300

12,300

01/04/12

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

12,400

12,400

01/04/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

01/04/12

مشاهده