ایران ضایعات

قیمت دینام/الکتروموتور سوخته - پوسته چدن

قیمت خریداران دینام/الکتروموتور سوخته - پوسته چدن

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

25,000

25,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

35,000

35,000

02/09/19

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

30,000

30,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

25,000

25,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

24,000

24,000

02/09/15

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

22,000

22,000

02/09/13

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

30,000

30,000

02/09/12

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

32,000

32,000

02/09/07

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

36,000

36,000

02/09/04

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

28,000

28,000

02/09/01

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

23,000

23,000

02/08/24

مشاهده

بنگاه صداقت و راستی

مرکزی - ساوه

مرکزی

25,000

25,000

02/08/21

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

30,000

30,000

02/08/15

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

21,000

21,000

02/08/07

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

02/02/23

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

37,000

37,000

01/10/30

مشاهده

بنگاه مرادی

کردستان - قروه

کردستان

30,000

30,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

البرز

22,000

22,000

00/11/03

مشاهده

  • 19 مورد