ایران ضایعات

قیمت ضایعات در و پنجره

قیمت خریداران ضایعات در و پنجره

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

مرکزی

15,000

15,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه آراد

قم - قم

قم

14,000

14,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

14,000

14,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

14,100

14,100

02/03/10

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

14,800

14,800

02/03/10

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

15,800

15,800

02/03/10

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

14,500

14,500

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

13,300

13,300

02/03/10

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

14,000

14,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

13,200

13,200

02/03/09

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,300

15,300

02/03/09

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

15,500

15,500

02/03/09

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

16,800

16,800

02/03/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

15,750

15,750

02/03/09

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

15,600

15,600

02/03/08

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

15,500

15,500

02/03/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/03/08

مشاهده

برادران اکرادلو

قزوین - آبیک

قزوین

13,200

13,200

02/03/08

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

13,900

13,900

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

16,400

16,400

02/03/08

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

14,500

14,500

02/03/08

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

13,800

13,800

02/03/08

مشاهده