ایران ضایعات

قیمت ضایعات در و پنجره

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات در و پنجره

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

8,500

8,500

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

9,400

9,400

01/05/24

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

9,700

9,700

01/05/24

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

8,700

8,700

01/05/24

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

8,000

8,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

9,800

9,800

01/05/24

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

10,750

10,750

01/05/24

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه حبیبی

تهران - ورامین

تهران

10,000

10,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

8,500

8,500

01/05/24

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

8,500

8,500

01/05/24

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

8,310

8,310

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

10,800

10,800

01/05/23

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

10,600

10,600

01/05/23

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

9,400

9,400

01/05/23

مشاهده

بنگاه سخی بختیاری

فارس - کازرون

فارس

9,300

9,300

01/05/23

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/05/23

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

11,050

11,050

01/05/23

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

8,500

8,500

01/05/22

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه حیدریان

قم - قم

قم

10,000

10,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

10,350

10,350

01/05/22

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

9,000

9,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

10,450

10,450

01/05/22

مشاهده