ایران ضایعات

قیمت ضایعات دم قیچی برنج

قیمت خریداران ضایعات دم قیچی برنج

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

154,000

154,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

البرز

135,000

135,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

150,000

150,000

00/07/27

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

154,000

154,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

135,000

135,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات سید

تهران - تهران

تهران

154,000

154,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

154,000

154,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

140,000

140,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه مقصودی

تهران - تهران

تهران

136,000

136,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

155,000

155,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

116,000

116,000

00/07/23

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

136,000

136,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

130,000

130,000

00/07/22

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

133,800

133,800

00/07/21

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

148,000

148,000

00/07/21

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

125,000

125,000

00/07/19

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

140,000

140,000

00/07/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

145,000

145,000

00/07/07

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

تهران

145,000

145,000

00/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

136,000

136,000

00/07/03

مشاهده

بنگاه سلطانی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

137,000

137,000

00/06/17

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

142,000

142,000

00/06/10

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

130,000

130,000

00/06/09

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

تهران

140,000

140,000

00/05/30

مشاهده

بنگاه خاتمی

تهران - قدس

تهران

128,000

128,000

00/05/16

مشاهده