ایران ضایعات

قیمت ضایعات دم قیچی برنج

قیمت خریداران ضایعات دم قیچی برنج

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

02/03/06

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

241,500

241,500

02/03/06

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

240,000

240,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

220,000

220,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

02/03/03

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

240,000

240,000

02/03/03

مشاهده

صنایع مس رضایی

زنجان - زنجان

زنجان

205,000

205,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه تجری

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

250,000

250,000

02/03/01

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

215,000

215,000

02/02/31

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

260,000

260,000

02/02/31

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

250,000

250,000

02/02/31

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

250,000

250,000

02/02/30

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

250,000

250,000

02/02/30

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

245,000

245,000

02/02/30

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

270,000

270,000

02/02/23

مشاهده

بنگاه میراکبری

تهران - تهران

تهران

280,000

280,000

02/02/22

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

220,000

220,000

02/02/20

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

285,000

285,000

02/02/16

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

282,000

282,000

02/02/14

مشاهده

بنگاه مقصودی

تهران - تهران

تهران

275,000

275,000

02/02/09

مشاهده

بنگاه افسر

تهران - تهران

تهران

260,000

260,000

02/01/26

مشاهده

بنگاه سجاد

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

285,000

285,000

01/11/29

مشاهده

بورس فلزات اسماعیلی

قم - قم

قم

275,000

275,000

01/11/13

مشاهده