ایران ضایعات

قیمت ضایعات چدن ریزبار

قیمت خریداران ضایعات چدن ریزبار

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

12,700

12,700

02/06/30

مشاهده

طوس فلز رمضانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

02/06/30

مشاهده

انبار ضایعات ماکو

قزوین - قزوین

قزوین

15,900

15,900

02/06/29

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

02/06/27

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

14,500

14,500

02/06/27

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/06/26

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

13,000

13,000

02/06/24

مشاهده

تولیدی متال

تهران - ورامین

تهران

16,500

16,500

02/06/23

مشاهده

بنگاه برکت

تهران - شهریار

تهران

15,500

15,500

02/06/22

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

14,000

14,000

02/06/21

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,800

16,800

02/06/20

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

02/06/20

مشاهده

بنگاه ضایعات اصفهان

اصفهان - برخوار

اصفهان

13,000

13,000

02/06/15

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/06/11

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

13,100

13,100

02/06/07

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

14,000

14,000

02/06/05

مشاهده

بنگاه یاسین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,500

13,500

02/06/04

مشاهده

فلزات رنگی امینی

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

14,000

14,000

02/05/24

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,500

13,500

02/05/24

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,500

11,500

02/05/23

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

02/05/23

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

12,500

12,500

02/05/18

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

15,000

15,000

02/05/16

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

02/05/15

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

12,000

12,000

02/05/15

مشاهده