ایران ضایعات

قیمت ضایعات چدن ریزبار

قیمت خریداران ضایعات چدن ریزبار

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

14,000

14,000

02/01/13

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

02/01/13

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,500

13,500

02/01/12

مشاهده

بنگاه سخی بختیاری

فارس - کازرون

فارس

13,000

13,000

02/01/12

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

14,000

14,000

02/01/11

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

14,500

14,500

02/01/11

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

13,300

13,300

02/01/11

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/01/11

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

12,500

12,500

02/01/10

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

13,000

13,000

02/01/10

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

11,000

11,000

02/01/10

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

10,000

10,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

13,200

13,200

02/01/09

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

13,400

13,400

02/01/09

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

14,500

14,500

02/01/09

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,500

14,500

02/01/09

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

14,800

14,800

02/01/08

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

02/01/08

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

13,000

13,000

02/01/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

13,800

13,800

02/01/07

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

13,000

13,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,500

13,500

02/01/07

مشاهده

انبار حدید قزوین

قزوین - قزوین

قزوین

14,500

14,500

02/01/07

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,000

13,000

02/01/06

مشاهده