ایران ضایعات

قیمت ضایعات چدن ریزبار

قیمت خریداران ضایعات چدن ریزبار

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

13,660

13,660

02/03/06

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

16,000

16,000

02/03/06

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

15,500

15,500

02/03/06

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

13,000

13,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

16,200

16,200

02/03/06

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

15,100

15,100

02/03/06

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

16,500

16,500

02/03/06

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

14,500

14,500

02/03/06

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

15,300

15,300

02/03/06

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه سعادتی

کرمان - سیرجان

کرمان

15,000

15,000

02/03/06

مشاهده

ذوب آهن سپهر شرق

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

12,900

12,900

02/03/04

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

16,200

16,200

02/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

14,500

14,500

02/03/03

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,700

16,700

02/03/03

مشاهده

آرتا فلز

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

17,000

17,000

02/03/03

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

14,000

14,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

16,000

16,000

02/03/02

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

14,500

14,500

02/03/02

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,000

16,000

02/03/02

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

15,800

15,800

02/03/02

مشاهده