ایران ضایعات

قیمت ضایعات برنج زردبار

قیمت خریداران ضایعات برنج زردبار

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

233,000

233,000

02/09/11

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

234,000

234,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

220,000

220,000

02/09/11

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

220,000

220,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

215,000

215,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

215,000

215,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

225,000

225,000

02/09/10

مشاهده

ایرانیان برتر

تهران - اسلامشهر

تهران

220,000

220,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

210,000

210,000

02/09/10

مشاهده

انبار ضایعات کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

205,000

205,000

02/09/10

مشاهده

فلزات رنگی محمدی

فارس - شیراز

فارس

210,000

210,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

221,000

221,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه آپادانا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

220,000

220,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

228,000

228,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

211,000

211,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه آذرنوش

یزد - یزد

یزد

210,000

210,000

02/09/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اکبری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

222,000

222,000

02/09/09

مشاهده

انبار بوتان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

217,000

217,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

200,000

200,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه محمد خاکپور

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

217,000

217,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگین آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

220,000

220,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه فلزات چراغی

مرکزی - اراک

مرکزی

227,000

227,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

218,000

218,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

232,000

232,000

02/09/08

مشاهده