ایران ضایعات

قیمت ضایعات برنج زردبار

قیمت خریداران ضایعات برنج زردبار

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

143,000

143,000

00/08/18

مشاهده

بازیافت پرواز

تهران - دماوند

تهران

138,000

138,000

00/08/14

مشاهده

بنگاه اصغرزاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

135,000

135,000

00/08/12

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

130,000

130,000

00/08/12

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

تهران

141,000

141,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه فلزات غلامی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

120,000

120,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه هگمتانه

تهران - تهران

تهران

135,000

135,000

00/07/07

مشاهده

بنگاه پویا مرادی

تهران - ری

تهران

131,000

131,000

00/06/20

مشاهده

بنگاه سلطانی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

133,000

133,000

00/06/17

مشاهده

فلزات ارج

تهران - ری

تهران

132,000

132,000

00/06/01

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

تهران

134,000

134,000

00/05/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی صداقت

همدان - همدان

همدان

128,000

128,000

00/05/17

مشاهده

بنگاه كريمی

تهران - ری

تهران

131,000

131,000

00/04/26

مشاهده

بنگاه کامرانی

تهران - تهران

تهران

131,000

131,000

00/04/15

مشاهده

بنگاه محسنی

تهران - تهران

تهران

131,000

131,000

00/03/18

مشاهده

بنگاه پرستو

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

115,000

115,000

00/03/12

مشاهده

بنگاه فلزات حسینی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

122,000

122,000

00/03/05

مشاهده

بنگاه حافظ

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

107,000

107,000

00/02/18

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سید عادل

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

117,000

117,000

00/02/13

مشاهده

بنگاه جوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

116,500

116,500

00/02/05

مشاهده

بنگاه ضایعات محمودی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

110,000

110,000

00/01/29

مشاهده

بنگاه امین نجفی

البرز - فردیس

البرز

115,000

115,000

00/01/21

مشاهده

شرکت ذوب شاهوار

سمنان - شاهرود

سمنان

95,000

95,000

00/01/19

مشاهده

بنگاه فلزات صداقت

تهران - ری

تهران

112,000

112,000

00/01/03

مشاهده

بنگاه زاهدیان

مازندران - آمل

مازندران

116,000

116,000

99/12/27

مشاهده