ایران ضایعات

قیمت ضایعات برنج زردبار

قیمت خریداران ضایعات برنج زردبار

بنگاه فلزات المهدی

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

182,000

182,000

02/01/05

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

240,000

240,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

225,000

225,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

230,000

230,000

02/01/05

مشاهده

تولیدی آخوندپور

یزد - یزد

یزد

205,000

205,000

02/01/05

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

235,000

235,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

180,000

180,000

02/01/05

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

200,000

200,000

02/01/05

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

210,000

210,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

260,000

260,000

02/01/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

224,000

224,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

210,000

210,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

220,000

220,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

180,000

180,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

235,000

235,000

02/01/05

مشاهده

فلزات زرگری

آذربایجان شرقی - بناب

آذربایجان شرقی

170,000

170,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

220,000

220,000

02/01/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

200,000

200,000

02/01/04

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

200,000

200,000

02/01/04

مشاهده

فلزات امین

تهران - تهران

تهران

223,000

223,000

02/01/04

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

220,000

220,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه مسلمی

کهکیلویه و بویر احمد - کهگیلویه

کهکیلویه و بویر احمد

180,000

180,000

02/01/04

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

200,000

200,000

02/01/04

مشاهده