ایران ضایعات

قیمت ضایعات برنج زردبار

قیمت خریداران ضایعات برنج زردبار

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

135,000

135,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

127,000

127,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

140,000

140,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

تهران

137,000

137,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

البرز

135,000

135,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

127,000

127,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

126,000

126,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

127,000

127,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

137,000

137,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

144,000

144,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

136,000

136,000

00/07/27

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

146,000

146,000

00/07/27

مشاهده

پرس حسینی

تهران - رباط کریم

تهران

123,000

123,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آریانا

تهران - پاکدشت

تهران

140,000

140,000

00/07/27

مشاهده

فلزات رنگی رحیمی

تهران - ری

تهران

140,000

140,000

00/07/27

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

139,000

139,000

00/07/27

مشاهده

فلز گستر مرکزی

مرکزی - اراک

مرکزی

135,000

135,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

140,000

140,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

130,000

130,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

133,000

133,000

00/07/27

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

141,000

141,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

110,000

110,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

140,000

140,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه حکمتیان

فارس - شیراز

فارس

127,000

127,000

00/07/27

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

125,000

125,000

00/07/27

مشاهده