ایران ضایعات

قیمت ضایعات برنج زردبار

قیمت خریداران ضایعات برنج زردبار

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

228,000

228,000

02/07/05

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

230,000

230,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات کریمی

تهران - تهران

تهران

224,000

224,000

02/07/05

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

217,000

217,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

220,000

220,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

225,000

225,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

230,000

230,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگین آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

225,000

225,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه وحید

تهران - تهران

تهران

205,000

205,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

225,000

225,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

227,000

227,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

210,000

210,000

02/07/05

مشاهده

فلزات رنگی ناخدا

فارس - شیراز

فارس

200,000

200,000

02/07/05

مشاهده

انبار بوتان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

215,000

215,000

02/07/05

مشاهده

فلزات قزاقی

قم - قم

قم

220,000

220,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات بیات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

205,000

205,000

02/07/04

مشاهده

فلزات رنگی رباطی

همدان - ملایر

همدان

210,000

210,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

200,000

200,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

210,000

210,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

229,000

229,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

229,000

229,000

02/07/04

مشاهده

انبار ضایعات کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

205,000

205,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

220,000

220,000

02/07/04

مشاهده