ایران ضایعات

قیمت ضایعات برنج زردبار

قیمت خریداران ضایعات برنج زردبار

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

مس برتر

تهران - تهران

تهران

172,000

172,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه برادران

اصفهان - اصفهان

اصفهان

162,000

162,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه هفتون

اصفهان - اصفهان

اصفهان

162,000

162,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه الماس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

181,200

181,200

01/05/24

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

140,000

140,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

166,000

166,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

173,000

173,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

155,000

155,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

166,000

166,000

01/05/24

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

173,000

173,000

01/05/24

مشاهده

آنلاین ضایعات

تهران - تهران

تهران

171,000

171,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

162,000

162,000

01/05/24

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

170,000

170,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

175,000

175,000

01/05/24

مشاهده

مشهد ذوب

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

181,000

181,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

172,000

172,000

01/05/24

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

162,000

162,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

173,000

173,000

01/05/24

مشاهده

فلزات رنگی ناخدا

فارس - شیراز

فارس

153,000

153,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

163,000

163,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

172,000

172,000

01/05/24

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

155,000

155,000

01/05/24

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

173,500

173,500

01/05/24

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

160,000

160,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

165,000

165,000

01/05/23

مشاهده