ایران ضایعات

قیمت ضایعات برنج سفیدبار

قیمت خریداران ضایعات برنج سفیدبار

بنگاه صاحب الزمان

تهران - تهران

تهران

117,000

117,000

99/11/27

مشاهده

بنگاه حامدی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

90,000

90,000

99/11/25

مشاهده

بنگاه فلزات یوسفی

البرز - ساوجبلاغ

البرز

105,000

105,000

99/11/14

مشاهده

بورس فلزات سالمی

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

116,000

116,000

99/10/17

مشاهده

بنگاه نرگسی

همدان - همدان

همدان

115,000

115,000

99/10/01

مشاهده

بنگاه عاشوری

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

111,000

111,000

99/09/21

مشاهده

فلزات رنگی مسوار

تهران - بهارستان

تهران

109,000

109,000

99/08/05

مشاهده

بنگاه فلزات دوستان

تهران - تهران

تهران

109,000

109,000

99/07/20

مشاهده

بنگاه فلزات صفایی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

99/07/07

مشاهده

بنگاه شیری

گیلان - تالش

گیلان

93,000

93,000

99/07/02

مشاهده

پیمانکاری علیجانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

76,000

76,000

99/06/11

مشاهده

بنگاه فلزات هرسین

کرمانشاه - هرسین

کرمانشاه

80,000

80,000

99/05/14

مشاهده

بنگاه منصور

تهران - ری

تهران

76,000

76,000

99/05/11

مشاهده

بنگاه ضایعات فلزی فلاح

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

81,000

81,000

99/05/10

مشاهده

بنگاه ضایعات قاسمی

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

99/02/24

مشاهده

بنگاه آذربایجان

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

98/12/05

مشاهده

تکنو تراش ایلیا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

50,000

50,000

98/10/21

مشاهده

بنگاه برادران مددی

تهران - بهارستان

تهران

43,000

43,000

98/05/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی علیزهی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

33,500

33,500

97/10/16

مشاهده

شرکت فِندرسک

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

25,000

25,000

97/10/02

مشاهده