ایران ضایعات

قیمت ضایعات برنج سفیدبار

قیمت خریداران ضایعات برنج سفیدبار

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات رضا زارعی

تهران - تهران

تهران

111,000

111,000

99/07/12

مشاهده

بنگاه فلزات صفایی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

99/07/07

مشاهده

بنگاه شیری

گیلان - تالش

گیلان

93,000

93,000

99/07/02

مشاهده

پیمانکاری علیجانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

76,000

76,000

99/06/11

مشاهده

بنگاه هفتون

اصفهان - اصفهان

اصفهان

81,000

81,000

99/06/11

مشاهده

بنگاه فلزات نجفی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

99/05/25

مشاهده

بنگاه فلزات هرسین

کرمانشاه - هرسین

کرمانشاه

80,000

80,000

99/05/14

مشاهده

بنگاه منصور

تهران - ری

تهران

76,000

76,000

99/05/11

مشاهده

بنگاه ضایعات فلزی فلاح

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

81,000

81,000

99/05/10

مشاهده

بنگاه ذوالفقاری

مرکزی - اراک

مرکزی

81,000

81,000

99/05/06

مشاهده

بنگاه فلزات توسعه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

80,000

80,000

99/04/31

مشاهده

بنگاه محمدپور

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

53,000

53,000

99/02/25

مشاهده

بنگاه ضایعات قاسمی

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

99/02/24

مشاهده

بنگاه شهریار ( تهران)

تهران - تهران

تهران

53,300

53,300

99/02/14

مشاهده

بنگاه ضایعات سلطانی

آذربایجان غربی - خوی

آذربایجان غربی

50,000

50,000

99/02/10

مشاهده

تولیدی بوش برنجی ماهان

اصفهان - مبارکه

اصفهان

46,000

46,000

99/01/17

مشاهده

بنگاه آذربایجان

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

98/12/05

مشاهده

بنگاه نجفی

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

49,000

49,000

98/12/03

مشاهده

بنگاه فلزات زنگویی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

50,000

50,000

98/10/26

مشاهده

تکنو تراش ایلیا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

50,000

50,000

98/10/21

مشاهده

بنگاه شهريار (بندرعباس)

هرمزگان - بندرعباس

هرمزگان

38,500

38,500

98/09/17

مشاهده

بنگاه رمضانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

46,000

46,000

98/09/14

مشاهده

بنگاه مرادی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

41,000

41,000

98/08/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آسمان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

42,000

42,000

98/07/15

مشاهده

شرکت مِرکید

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

98/06/06

مشاهده