ایران ضایعات

قیمت ضایعات برنج سفیدبار

قیمت خریداران ضایعات برنج سفیدبار

بنگاه برادران خدادادی

اصفهان - فلاورجان

اصفهان

145,000

145,000

00/11/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

البرز

128,000

128,000

00/11/06

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

البرز

165,000

165,000

00/11/03

مشاهده

بنگاه جواد رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

150,000

150,000

00/10/26

مشاهده

انبار ضایعات کیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

145,000

145,000

00/10/14

مشاهده

بنگاه فلزات رضا زارعی

تهران - تهران

تهران

166,000

166,000

00/09/24

مشاهده

بنگاه نوری

تهران - تهران

تهران

153,000

153,000

00/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

141,000

141,000

00/08/18

مشاهده

بازیافت پرواز

تهران - دماوند

تهران

135,000

135,000

00/08/14

مشاهده

بنگاه اصغرزاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

135,000

135,000

00/08/12

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

130,000

130,000

00/08/12

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

132,500

132,500

00/08/03

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

تهران

139,000

139,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه هگمتانه

تهران - تهران

تهران

132,000

132,000

00/07/07

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

تهران

131,000

131,000

00/05/30

مشاهده

بنگاه كريمی

تهران - ری

تهران

129,000

129,000

00/04/26

مشاهده

بنگاه حافظ

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

106,000

106,000

00/02/18

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سید عادل

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

115,000

115,000

00/02/13

مشاهده

بنگاه امین نجفی

البرز - فردیس

البرز

114,000

114,000

00/01/21

مشاهده

شرکت ذوب شاهوار

سمنان - شاهرود

سمنان

90,000

90,000

00/01/19

مشاهده

بنگاه علی اکبری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

116,000

116,000

00/01/10

مشاهده

بنگاه فلزات صداقت

تهران - ری

تهران

110,000

110,000

00/01/03

مشاهده

بنگاه زاهدیان

مازندران - آمل

مازندران

115,000

115,000

99/12/27

مشاهده

بنگاه فتحی

قم - قم

قم

123,000

123,000

99/12/12

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - تهران

تهران

124,000

124,000

99/12/04

مشاهده