ایران ضایعات

قیمت ضایعات برنج سفیدبار

قیمت خریداران ضایعات برنج سفیدبار

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

133,000

133,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

125,000

125,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه رضیئی

همدان - ملایر

همدان

120,000

120,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

127,000

127,000

00/06/25

مشاهده

بنگاه تقوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

130,000

130,000

00/06/25

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

البرز

125,000

125,000

00/06/25

مشاهده

برادران حرمتکیش

قم - قم

قم

110,000

110,000

00/06/25

مشاهده

بنگاه رحمتی

تهران - تهران

تهران

127,000

127,000

00/06/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

132,000

132,000

00/06/24

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

133,000

133,000

00/06/24

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

120,000

120,000

00/06/24

مشاهده

بنگاه شریعتی

تهران - تهران

تهران

133,000

133,000

00/06/24

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

تهران

120,500

120,500

00/06/24

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

132,000

132,000

00/06/23

مشاهده

بنگاه زارعی

تهران - تهران

تهران

133,000

133,000

00/06/23

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

131,000

131,000

00/06/23

مشاهده

بنگاه اخوان حیدری

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

127,000

127,000

00/06/22

مشاهده

بنگاه مقصودی

تهران - تهران

تهران

131,500

131,500

00/06/20

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

130,000

130,000

00/06/20

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

124,500

124,500

00/06/16

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

120,000

120,000

00/06/13

مشاهده

بنگاه موسوی

قم - قم

قم

128,000

128,000

00/06/12

مشاهده

تولیدی خلج

همدان - همدان

همدان

131,000

131,000

00/06/10

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

130,000

130,000

00/06/10

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

تهران

131,000

131,000

00/06/10

مشاهده