ایران ضایعات

قیمت ضایعات برنج سفیدبار

قیمت خریداران ضایعات برنج سفیدبار

بنگاه رضیئی

همدان - ملایر

همدان

190,000

190,000

01/12/26

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

01/12/25

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

183,000

183,000

01/12/25

مشاهده

تولیدی خلج

همدان - همدان

همدان

235,000

235,000

01/12/25

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

220,000

220,000

01/12/25

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

215,000

215,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

170,000

170,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

تهران

240,000

240,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه افسر

تهران - تهران

تهران

285,000

285,000

01/12/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

315,000

315,000

01/12/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

315,000

315,000

01/12/10

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

312,000

312,000

01/12/10

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

315,000

315,000

01/12/10

مشاهده

فلزات قزاقی

قم - قم

قم

290,000

290,000

01/12/09

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

300,000

300,000

01/12/07

مشاهده

بنگاه شاه حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

295,000

295,000

01/12/05

مشاهده

ایرانیان برتر

تهران - اسلامشهر

تهران

280,000

280,000

01/12/04

مشاهده

بنگاه مرادی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

300,000

300,000

01/12/04

مشاهده

ذوب فلزات احمدی

خراسان رضوی - قوچان

خراسان رضوی

295,000

295,000

01/12/03

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

250,000

250,000

01/11/29

مشاهده

بنگاه سجاد

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

280,000

280,000

01/11/29

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

265,000

265,000

01/11/28

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

تهران

270,000

270,000

01/11/26

مشاهده

پیمانکاری آذر دمیر

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

245,000

245,000

01/11/25

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

270,000

270,000

01/11/24

مشاهده