ایران ضایعات

قیمت ضایعات برنج درهم

قیمت خریداران ضایعات برنج درهم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

140,000

140,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

125,000

125,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

132,000

132,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

138,000

138,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

137,000

137,000

00/07/26

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

132,000

132,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

128,500

128,500

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

126,300

126,300

00/07/26

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

139,000

139,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

124,000

124,000

00/07/26

مشاهده

بورس فلزات رنگی ولی زاده

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

130,000

130,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

134,000

134,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

140,000

140,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات بهمنی

تهران - ری

تهران

138,000

138,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

138,000

138,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگی ستاری

تهران - تهران

تهران

138,000

138,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

135,000

135,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

138,000

138,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شعبانی

تهران - تهران

تهران

138,000

138,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه محمد حسن زاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

130,000

130,000

00/07/26

مشاهده

قاسمی

فارس - شیراز

فارس

128,000

128,000

00/07/26

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

140,000

140,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

137,000

137,000

00/07/26

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

134,000

134,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

137,000

137,000

00/07/26

مشاهده