ایران ضایعات

قیمت ضایعات برنج درهم

قیمت خریداران ضایعات برنج درهم

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

233,000

233,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

232,000

232,000

02/09/18

مشاهده

تولیدی ماهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

215,000

215,000

02/09/18

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

210,000

210,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

222,000

222,000

02/09/18

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

229,000

229,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه تهران ثمری

تهران - ری

تهران

233,000

233,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

232,000

232,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

233,000

233,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

222,000

222,000

02/09/18

مشاهده

آرین برند

اصفهان - اصفهان

اصفهان

220,000

220,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات 133

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

215,000

215,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات ثانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

215,000

215,000

02/09/18

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

230,000

230,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

220,000

220,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

قم

215,000

215,000

02/09/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

230,000

230,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه علیرضایی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

208,000

208,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه مهدی حامدی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

210,000

210,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

232,000

232,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

215,000

215,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه عیوضخانی

قزوین - تاکستان

قزوین

210,000

210,000

02/09/18

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

232,000

232,000

02/09/18

مشاهده

فلزات رنگی شاه نظری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

217,000

217,000

02/09/18

مشاهده