ایران ضایعات

قیمت ضایعات برنج درهم

قیمت خریداران ضایعات برنج درهم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

مس برتر

تهران - تهران

تهران

171,000

171,000

01/05/24

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

163,000

163,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

140,000

140,000

01/05/24

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

140,000

140,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

160,000

160,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

164,000

164,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

171,000

171,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

172,000

172,000

01/05/24

مشاهده

نسیم بیگ

فارس - شیراز

فارس

165,000

165,000

01/05/24

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

148,000

148,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

150,000

150,000

01/05/24

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/05/24

مشاهده

آنلاین ضایعات

تهران - تهران

تهران

169,000

169,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

171,000

171,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

162,000

162,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

150,000

150,000

01/05/24

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

168,000

168,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

167,000

167,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

168,000

168,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

171,000

171,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه حبیبی

تهران - ورامین

تهران

160,000

160,000

01/05/24

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

172,000

172,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

172,000

172,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

155,000

155,000

01/05/24

مشاهده