ایران ضایعات

قیمت ضایعات برد سبز

قیمت خریداران ضایعات برد سبز

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

110,000

110,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

100,000

100,000

02/01/09

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

100,000

100,000

02/01/09

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

105,000

105,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

105,000

105,000

02/01/09

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

120,000

120,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

120,000

120,000

02/01/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

93,000

93,000

02/01/07

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

97,000

97,000

02/01/07

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

110,000

110,000

02/01/07

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

95,000

95,000

02/01/07

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

110,000

110,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

80,000

80,000

02/01/04

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

74,400

74,400

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

100,000

100,000

02/01/02

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

110,000

110,000

02/01/01

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

45,000

45,000

01/12/28

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

115,000

115,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

110,000

110,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

100,000

100,000

01/12/27

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

65,000

65,000

01/12/25

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

110,000

110,000

01/12/25

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

100,000

100,000

01/12/23

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

95,000

95,000

01/12/22

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

95,000

95,000

01/12/22

مشاهده